Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Zaborowie (wraz z innymi szkołami w gminie Naruszewo) realizuje projekt edukacyjny: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usługedukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania przez stworzenie planów  rozwojowych szkoły, realizowanych w ciągu  24 miesięcy 4 szkołach, a w szczególności:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, podnoszenie poziomu wiedzy i  umiejętności,  wzmocnienie potencjału intelektualnego;
  • kształcenie postaw prozdrowotnych;
  • wyrównywanie braków z różnych przedmiotów, korygowanie dysfunkcji i wad wymowy,
  • rozbudzanie potrzeb aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani dyrektor, mgr Iwona Grabowska.

OFERTA EDUKACYJNA obejmuje 3 bloki:

I. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  1. Zajęcia z  języka angielskiego – mgr Edyta Strzelecka
  2. Projekty matematyczno-przyrodnicze:

- "Z przyrodą za Pan Brat"- mgr Urszula Swatek,

 - "Mały badacz przyrody"- mgr Wioleta Przybyszewska,

-  "Matematyka jest wszędzie" – mgr Elżbieta Wójcik,

     3. Zajęcia z edukacji regionalnej "Kartki z Mazowsza" – mgr Robert Nowicki,

     4. Warsztaty dziennikarskie – mgr Małgorzata Jakubowska.                        

 

II. ZAJĘCIA POZASZKOLNE

  1. Wyjazdy na basen  połączone z nauką pływania i korygowania wad postawy – Wiesława Kępińska, mgr Wioleta Przybyszewska,
  2. Obozy językowe (z języka angielskiego).

 

III. WYJAZDY EDUKACYJNO-REKREACYJNE (jednodniowe)

  1. Wycieczka do Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie k. Płocka,
  2. Wycieczka – Kolejką przez Puszczę Kampinoską w Sochaczewie.