Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  dyrektor szkoły (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Zaborowo 77, 09-162 Nacpolsk  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa w Zaborowie, zaborowo 77, 09-162 Nacpolsk  lub drogą e-mailową pod adresem: sp_zaborowo@wp.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@naruszewo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 2001r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych i innych nakładających na placówki oświatowe obowiązek ustawowy.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku realizacja obowiązków lub uprawnień placówki oświatowej wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, jednostek podległych, placówek pomocy społecznej, ministerstw, sądów oraz innych organów administracji publicznej.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, innych urzędów gminy, sądów, instytucji publicznych, jednostek podległych, ministerstw, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych organów administracji publicznej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba,której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACJNA- MONITORING

1.    Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor szkoły w Zaborowie  tel: 23 6632052 , mail: sp_zaborowo@wp.pl

 2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w .Szkole podstawowej w Zaborowo możliwy jest pod adresem email (adres email): iod@naruszewo.pl

 3.    Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

 4.    Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

 5.    Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.

 6.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

 7.    Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.