Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki "Piktogramy – swiat odkrywamy" mają na celu utrwalanie i wyrównywanie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów oraz wsparcie ich indywidualnego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Podejmowane zagadnienia dotyczą m. in.:

- wprowadzania uczniów  w świat znaków i symboli, które są obecne w życiu człowieka,

- prowadzenie obserwacji czasu i wydarzeń w formie klasowego kalendarza oraz wykorzystywania go do obserwowania prawidłowości, regularności, a także dokonywania praktycznych obliczeń,

- kształtowania umiejętności rozumienia i rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem piktogramów,

- rozwijania pamięci, umiejętności logicznego rozumowania i myślenia abstrakcyjnego poprzez dostrzeganie prawidłowości, regularności, związków, podobieństw, różnic oraz dokonywanie uogólnień,

- kształcenia umiejętności geometrycznych,

- rozwijania umiejętności strategicznych poprzez konstruowanie instrukcji i gier dydaktycznych.

 
 
 
 
 
 
 
 

W zajęciach rozwijających „Uczymy programowania i algorytmiki przez zabawę – Scratch w szkole” uczestniczy 10 uczniów z klas VI-VII, przejawiających uzdolnienia w zakresie informatyki. Uczniowie na zajęciach wykazują bardzo duże zainteresowanie tworzeniem animacji i prostych gier. Mają możliwość nabycia umiejętności kreatywnego i świadomego (bezpiecznego) wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Wprowadzenie podstaw programowania za pomocą języka Scratch rozwija kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od września 2017r uczniowie uczestniczą w zajęciach  korekcyjno- kompensacyjnych  „Wiem, że potrafię”. Celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. Zrealizowane zajęcia pozwoliły na zmniejszenie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności czytania  i pisania. Zajęcia opierają się na aktywności ucznia z wykorzystaniem różnych form pracy: zabawy, pracy z tekstem, swobodnej twórczości. Zwiększona podczas zajęć liczba elementów zabawy, pozwala na większe zainteresowanie  zajęciami, lepsze przyswajanie wiedzy  i eliminowanie deficytów.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego mają na celu  wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowaniu  ucznia do samodzielnej pracy, kształceniu  szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki.

W sposób niestereotypowy podczas zajęć kształcona jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisanie dłuższych i krótszych form wypowiedzi, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Wyrównanie braków z gramatyki i ortografii. Uczniowie poprzez zabawę wzbogacają zasób słownictwa, podnoszą sprawność językową , uczą się współpracować w grupie, doskonalą technikę czytania. Wspólnie tworzą prezentacje multimedialne, albumy, przewodniki  inscenizacje  itp. Bawią się słowem tworząc opowiadania i inne teksty literackie.

 
 
 
 
 
 
 
 

Program zajęć rozwijających z języka rosyjskiego adresowany jest do uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, przygotowuje ich do porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach typowych, rozwija zainteresowania krajoznawcze.

 Celem programu jest uczenie dzieci:
  • posługiwania się językiem rosyjskim jako językiem sąsiadów,
  •  ciekawości świata poprzez wprowadzenie zagadnień z realioznawstwa, krajoznawstwa, socjoznawstwa i kulturoznawstwa dotyczących narodu rosyjskiego,
  • umiejętności wykorzystania pokrewieństwa języka polskiego i języka rosyjskiego w nauce polskiej ortografii.
 
 
 
 
 
 
 
 

Program zajęć rozwijających przyrodniczych zapewnia uczniom poszerzenie wiedzy  przyrodniczej.  Zajęcia mają charakter obserwacyjny i doświadczalny. Samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń, określanie ich wyników i formułowanie wniosków pozwalają na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć, umożliwiają angażowanie w proces poznawczy  wszystkich zmysłów. Zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dają namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżają dzieciom proste metody badawcze, zapoznają je z podstawami biologii, fizyki i chemii, a także wyposażają w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno - przyrodniczej mają na celu wyrównywanie braków, doskonalenie umiejętności dokonywania obliczeń oraz obserwacji zjawisk przyrodniczych. Pozwalają na pokonywanie trudności szkolnych, wdrażają umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, wzmacniają osiągnięcia szkolne i motywują do zgłębienia nauk matematyczno - przyrodniczych. Na zajęciach wyrównawczych kształtowane są postawy umiejętności współpracy w grupie, kształtowane twórcze myślenie. Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości poprzez podkreślanie pozytywnych stron działalności ucznia.

 
 
 
 
 
 
 
 

W zajęciach doskonalących z języka angielskiego uczestniczy grupa 7 uczniów z klas 4-5. 

      Treści zajęć jest dostosowana do możliwości i umiejętności uczniów. Metody zastosowane w pracy  nacechowane są elementami rywalizacji i zabawy (memorki, gry i zabawy zespołowe, drama , użycie tablicy interaktywnej). Głównym celem zajęć jest zidentyfikowanie i zniwelowanie niedociągnięć w zakresie czterech podstawowych umiejętności językowych:

  • czytania ( problemy z wymową, fonetyką, intonacją, rozumienie tekstu, tłumaczenie),
  • pisania ( błędy w pisaniu ze słuchu wynikające z zaburzeń aparatu słuchowego),
  • słuchania ( umiejętność skupienia uwagi oraz wyodrębnienia istotnych elementów z tekstu słuchanego),
  • mówienia( brak spontaniczności wypowiedzi wynikająca z braku wiedzy oraz wiary we własne umiejętności),

Bardzo ważnym elementem zajęć jest integrowanie grupy i praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości uczestników zajęć.