Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Grupa nieformalna „Miłośnicy Zaborowa” zaprasza na festyn integracyjny „Zaborowo w ośmiu odsłonach”, który odbędzie się 5 października 2014 r. (niedziela) w godz.13.00 - 18.00 na boisku przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

W programie:

 • Otwarcie festynu, powitanie gości,
 • Występ chóru Zespołu Szkól w Nacpolsku pod kierunkiem Pana Adama Jakubowskiego
 • Otwarcie kramów, degustacja potraw (smalec wiejski, wyroby wędliniarski wiejskie…)
 • Występ Chóru Parafialnego Gumina i Kucic pod kierunkiem Pana Grzegorza Rutkowskiego
 • Rozstrzygnięcie konkursu na aranżację ogródka – wręczenie nagród
 • Animacje artystyczne – zabawy dla dzieci
 • Warsztaty – „Wyrób masła metodą tradycyjną”
 • Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, konkursu na jesienny bukiet – wręczenie nagród
 • Grill – catering
 • Przedstawienie kabaretowe „Wieśniak u króla”
 • Występy zespołu muzycznego „Livers’s przez czas trwania festynu
 • Zakończenie festynu

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN IMPREZY

 

§ 1 Informacje o regulaminie

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2 Cel festynu

Festyn integracyjny – „Zaborowo w ośmiu odsłonach” (zwanej dalej festynem) jest imprezą  mającą na celu:

 • Zintegrowanie społeczności lokalnej i stowarzyszeń wokół działań na rzecz dobra wspólnego,
 • Stworzenie warunków do aktywności obywatelskiej
 • Wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej gminy
 • Propagowania walorów wsi – Zaborowo oraz promowania jej mieszkańców.

 

§ 3 Organizator festynu

Festyn w Zaborowie realizowany przez grupę nieformalną „Miłośnicy Zaborowa” w ramach projektu: festyn integracyjny – „Zaborowo w ośmiu odsłonach”

 

§ 4 Termin festynu

Festyn przeprowadzony zostanie dnia 5 października 2014 roku na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Zaborowie w godzinach od 1300 do 1800.

 

§ 5 Uczestnictwo w festynie

Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby.

Impreza jest otwarta dla wszystkich, nie biletowana i bezpłatna.

Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 6 Program festynu

 • Otwarcie festynu, powitanie gości,
 • Występ chóru Zespołu Szkól w Nacpolsku pod kierunkiem Pana Adama Jakubowskiego
 • Otwarcie kramów, degustacja potraw (smalec wiejski, wyroby wędliniarski wiejskie…)
 • Występ Chóru Parafialnego Gumina i Kucic pod kierunkiem Pana Grzegorza Rutkowskiego
 • Rozstrzygnięcie konkursu na aranżację ogródka – wręczenie nagród
 • Animacje artystyczne – zabawy dla dzieci
 • Warsztaty – „Wyrób masła metodą tradycyjną”
 • Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, konkursu na jesienny bukiet – wręczenie nagród
 • Grill – catering
 • Przedstawienie kabaretowe „Wieśniak u króla”
 • Występy zespołu muzycznego „Livers’s przez czas trwania festynu
 • Zakończenie festynu

 

§ 7 Przepisy porządkowe i organizacyjne

7.1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania imprezy,

2. Uczestnicy festynu mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora pod warunkiem stosowania się do przepisów niniejszego regulaminu.

3. Osoby przebywające na terenie festynu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

4. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy,

5. Każdy kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.

6. Służby porządkowe organizatora festynu – strażacy, posiadający odpowiednie umundurowanie maja prawo:

 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 7.2  ust. 1-6 regulaminu

7. Z terenu festynu będą usuwane osoby , które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy, ponadto z terenu szkolnego będą usuwane osoby nie stosujące się do § 7.2 i § 7.3

8. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.

9. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.

10. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

11. Organizator może utrwalać przebieg Festynu, a szczególności zachowania osób w nim uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.

12. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 • pracownicy obsługi, strażacy i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.
 • Służby porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

13. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących punktu medycznego, toalet udziela służba informacyjna.

 

7.2 Zabrania się wnoszenia na imprezę:

1. Napojów alkoholowych. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą służby porządkowe organizatora.

2. Wszelkiego rodzaju broni,

3. Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

4. Narkotyków,

5. Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych

6. Fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych.

7.3 Ponadto zakazuje się :

1. Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,

2. Rzucania przedmiotami,

3. Rozniecania ognia,

4. Palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń regulaminowych i w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do  odpowiedzialności.

 

§ 8 Obowiązki organizatora

Organizator zapewnia:

 • Nagrody w konkursach organizowanych przez organizatora
 • Toalety
 • Miejsce stojące na widowni
 • Zaplecze techniczno-socjalne
 • Opiekę medyczną

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W przypadku wprowadzenia psów i innych zwierząt na teren festynu opiekun zwierzęcia jest zobowiązany zabezpieczyć innych uczestników imprezy przed tym zwierzęciem oraz posprzątać pozostawione przez niego nieczystości.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Festynie na wyłączna odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Organizator utrwala przebieg Festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy festynu i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.

4. Wizerunek osób przebywających na terenie festynu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

5. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie odpowiada.

6. Za atrakcje organizowane przez podmioty inne niż organizator, organizator nie odpowiada.

7. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator Festynu.

8. Koszty związane z dojazdem na Festyn pokrywają jego uczestnicy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festynu z uzasadnionych powodów ponadto prawo do ustalenia zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji rekompensaty.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festynu bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

11. Regulamin dostępny będzie w sekretariacie szkoły i na stronie www Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi festynu.