Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W dniach 9-16 września 2013 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie przeprowadzono całościową ewaluację zewnętrzną. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

Badanie zostało zrealizowane przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Ewa Płoska i Józef Szypulski. Objęto nim 21 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 18 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji.

Ewaluacja miała także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz z nowelizacją z dnia 10.05.2013 r. Badana szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły: efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej, procesy zachodzące w szkole, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym i zarządzanie szkołą. Szkoła Podstawowa w Zaborowie spełnia wymagania państwa na wysokim poziomie. Z 12 wymagań, 11 zostało ocenionych na poziomie B, jedno na poziomie C.

 

Wizytatorzy opracowali wnioski z ewaluacji:

1. Opracowana i wdrożona w życie koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na podnoszenie osiągnięć edukacyjnych, wzmacnianie działalności opiekuńczej i poczucia bezpieczeństwa uczniów, angażowanie rodziców, a także na wychodzenie do środowiska lokalnego w celu zaspokajania jego potrzeb.
2. Szkoła dokonuje analizy wyników sprawdzianu i monitoruje osiągnięcia edukacyjne uczniów. Wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania coraz lepszych wyników na sprawdzianach zewnętrznych.
3. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową i zgodna z potrzebami uczniów a zorganizowany charakter procesów edukacyjnych jest efektem współdziałania nauczycieli w ich planowaniu, a także wzajemnego wspierania się w ich organizacji i realizacji.
4. Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę zmierzają do kształtowania u uczniów postaw społecznie akceptowanych.
5. Szkoła prowadzi działania służące wyrównywaniu szans, w tym indywidualizację procesu nauczania, dzięki czemu uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.
6. Zaangażowanie uczniów w liczne działania prospołeczne, proekologiczne i patriotyczne oraz koła zainteresowań, sprawiają, że uczniowie prezentują zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
7. Współpraca rodziców ze szkołą sprzyja wymianie doświadczeń. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci i w odczuciu wszystkich rodziców, informuje o ich rozwoju.
8. Większość rodziców jest przekonana o możliwościach i skuteczności opiniowania, deklaruje uczestnictwo w działaniach organizowanych przez szkołę oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących jej życia.
9. Szkoła w szerokim zakresie współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, wykorzystuje jego zasoby co wpływa pozytywnie na rozwój uczniów i promocję szkoły.
10. Dobra baza lokalowa sprzyja organizacji procesów edukacji.

Poniżej zamieszczamy pełny raport z ewalucji zewnętrznęj.

 
 
 
 

Więcej informacji na temat ewaluacji zewnętrznej znajdziesz tutaj.